Privacy policy kapsalon Zentjens

In deze privacy policy kunt u lezen hoe wij omgaan met de verwerking van persoonsgegevens en de verplichtingen die voortvloeien uit de AVG. Tevens informeren wij u over de rechten die u op grond van de AVG heeft ten aanzien van uw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Door bij ons als klant diensten af te nemen, of door ons diensten aan te bieden, gaan wij over tot de verwerking van persoonsgegevens. Ook kan het zo zijn dat u zelf aan ons persoonsgegevens verstrekt, bijvoorbeeld door een visitekaartje of cv achter te laten.

De persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, zijn de volgende: naam, adres, telefoonnummer, e-mail, geslacht, geboortedatum, foto (na uitdrukkelijke toestemming).

Overige gegevens zullen enkel worden verwerkt indien daarvoor een wettelijke verplichting op ons rust, dan wel indien de gegevens vrijwillig zijn aangeleverd. Bij de vrijwillige aanlevering van persoonsgegevens zullen wij nagaan in hoeverre wij die gegevens zullen bewaren, gelet op ons beleid om geen overbodige persoonsgegevens te verwerken.

Grondslag en doel voor de verwerking

Wij verwerken de persoonsgegevens die nodig zijn om de klantbehandeling goed uit te kunnen voeren. Op grond van een koopovereenkomst worden de gegevens verwerkt die nodig zijn voor de uitvoering daarvan. Foto’s worden alleen na toestemming verwerkt en alleen gebruikt voor de in de toestemming genoemde reden (bijvoorbeeld: promotie).

Persoonsgegevens van een minderjarige (<16 jaar) worden alleen verwerkt indien daarvoor schriftelijk toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijkvertegenwoordiger.

Bewaren en beveiligen van persoonsgegevens

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijnverzameld. Indien er een wettelijke bewaartermijn is, zal die termijn worden aangehouden.

Zolang wij persoonsgegevens bewaren, zullen deze worden beschermd door middel van passende maatregelen om verlies en misbruik daarvan tegen te gaan, waaronder onbevoegde inzage en het ongeoorloofd aanbrengen van wijzigingen alsmede ongewenste openbaarmaking.

De passende maatregelen bestaan uit het verlenen van autorisatie aan medewerkers voor toegang tot persoonsgegevens en hen te onderwerpen aan geheimhoudingdoor middel van een geheimhoudingsverklaring. De gegevens worden beschermd door middel van: wachtwoord(en), virusscanner en software met automatische updates, automatische back-ups en fysieke sloten.

Gegevensverwerking door derden

Bovenstaand treft u de persoonsgegevens aan die wij verwerken, de grondslag daarvoor en het doel van de verwerking. Bepaalde verwerkingen worden niet intern verricht, omdat daarvoor derden worden ingeschakeld(extern). Wij maken gebruik van derden voor de website, het kassasysteem en de boekhouding.

Indien wij gebruik maken van de diensten van derden, zullen persoonsgegevens nooit worden doorgegeven zolang er geen sprake is van een afgesloten verwerkersovereenkomst. In de verwerkersovereenkomst maken wij afspraken met de externe verwerker, die ervoor zorgen dat er bij de verwerker minstens net zo zorgvuldig met de persoonsgegevens wordt omgegaan, als wanneer wij de gegevens intern verwerken.

Uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens

Op grond van de AVG heeft u recht op inzage, rectificatie, overdracht of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u hebben verwerkt. Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van (een deel van) uw persoonsgegevens door ons of door een door ons ingeschakelde derde. Indien u toestemming heeft gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, waaronder het gebruik van fotomateriaal, dan heeft u te allen tijde het recht om de verleende toestemming in te trekken.

Indien u een klacht heeft ten aanzien van de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u hierover contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens. Wij gaan ervan uit dat wij vervolgens samen tot een passende oplossing komen. Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Mochten er naar aanleiding van onze privacy policy vragen zijn, neem dan gerust contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Contactgegevens

Kapsalon Zentjens t.a.v. P.W.A. Zentjens
Dorpstraat 22
6096AJ Grathem

Tel: 0475-451654
e-mail: info@kapsalonzentjens.nl

Scroll naar boven